W zakresie grupowego doradztwa zawodowego realizowanego w ramach projektu „Kompetentnie ku przyszłości”, przygotowaliśmy dla Państwa następującą ofertę warsztatów:

  • Kształtowanie Pozytywnego Wizerunku Własnej Osoby

Warsztaty przeznaczone są dla studentów WSE zainteresowanych rozwojem kompetencji społecznych, zwłaszcza w odniesieniu do potrzeb wynikających z zaistnienia na rynku pracy. Tematyka szkolenia koncentruje się wokół trzech zagadnień: umiejętności dokonywania autoprezentacji, podnoszenia swoich kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji interpersonalnej oraz kształtowania postawy asertywnej w poszukiwaniu zatrudnienia.

  • Kształtowanie Pozytywnego Wizerunku Własnej Osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Warsztaty poświęcone w całości zagadnieniom związanym z prezentacją własnej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W programie zajęć przewidziana jest prezentacja filmu dotyczącego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz możliwość zaprezentowania siebie podczas wyimaginowanego spotkania z pracodawcą. Dzięki rejestrowaniu odgrywanych scenek i ich późniejszej analizie, uczestnicy uzyskują konkretne informacje odnośnie odbioru prezentowanych zachowań.

  • Techniki poszukiwania pracy

Warsztaty przeznaczone są dla studentów WSE, którzy chcieliby udoskonalić swoje umiejętności związane z poszukiwaniem zatrudnienia. W ramach warsztatów realizowane są dwa bloki tematyczne: diagnoza osobistego potencjału zawodowego oraz analiza rynku pracy. Ćwiczenia, testy oraz dyskusje dają możliwość wypracowania określonych umiejętności, a także podzielenia się własnymi doświadczeniami oraz odczuciami.

 

 

Within the area of group professional guidance, as a part of „Kompetentnie ku przyszłości” project, we have prepared for you the following workshops:

  • Creating a Positive Self-Image

The workshops are aimed at TEU students interested in developing social competences, especially in relation to the needs created by entering the job market.
The workshop concentrates on three ideas: the skill of self-presentation, increasing one’s competentes in effective interpresonal communication, and shaping assertiveness in job searching.

  • Developing a Positive Self-Image During a Job Interview

The workshop is completely devoted to self-presentation during a job interview. It encompasses watching a film on the preparation to a job interview and a mock self-presentation. Thanks to recording of the mock self-presentation and their analysis, the participants obtain concrete information about the reception of their behaviours.

  • Techniques of looking for a job

The workshop is aimed at TEU students interested in perfecting their skills in job-searching. It encompasses two thematic blocks: the diagnosis of individual professional potential and the analysis of job market. Activities, tests and discussions provide an opportunity to acquire concrete skills and to share one’s experience and thoughts.