Dziennik praktyk

 • Jest to dokument zawierający wpisy przedstawiające przebieg praktyki, poświadczone podpisem osoby opiekującej się praktykantem ze strony zakładu pracy.
 • Dziennik praktyk stanowi podstawę do rozliczenia z zawodowych praktyk studenckich.


Opis praktyki w dzienniku

 • Dokładna data rozpoczęcia i zakończenia praktyki: dzień; miesiąc; rok.
 • Dokładna liczba godzin praktyki.
 • Dokładny opis wykonywanych zadań w podziale na miesiące z przykładami wykonywanych działań/realizowanych projektów, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z kierunkiem i specjalnością kształcenia.
 • W każdej rubryce, oddzielonej poziomą kreską, student wpisuje kolejne zadania wykonane w ramach praktyk. Następnie przy każdym zadaniu, opisanym przez studenta w dzienniku praktyk opiekun praktyk zakreśla EFEKTY KSZTAŁCENIA – EK które jego zdaniem zostały osiągnięte w ramach opisanego przez studenta zadania. W każdej rubryce oddzielonej poziomą kreską opiekun zaznacza co najmniej jeden EK - EFEKT KSZTAŁCENIA a w ramach całej praktyki musi zaznaczyć wszystkie dziesięć EK - EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. Przy wyborze EK opiekun praktyk może/powinien posiłkować się formularzem, w którym opisane są EK – EFEKTY KSZTAŁCENIA.
 • Każda miesięczna karta przebiegu praktyki musi zostać zatwierdzona pieczęcią (zawierającą dane teleadresowe firmy) i czytelnym podpisem upoważnionej osoby.

 

Formularze oceny praktyki

Do opisu poszczególnej praktyki w dzienniku należy dołączyć:

 • Formularz potwierdzający osiągnięcie przez studenta efektów kształcenia zgodnych z programem praktyki zawodowej - wzór dla realizowanego kierunku studiów - uzupełniony i zatwierdzony przez opiekuna praktyki.
 • Formularz oceny praktyki/stażu - uzupełniony przez studenta.

UWAGA! Praktyki należy rozliczyć w Biurze Karier do 14 dni od daty zakończenia praktyki/stażu!

 

Internship book

 • Is a document containing the record of the internship, confirmed by the supervisor appointed by the internship provider.
 • Internship book is the basis for acquiring the credit for the obligatory internship.


Recording internship in the internship book

 • Exact commencing and finishing dates of the internship: day; month; year.
 • Exact number of internship hours.
 • Exact description of the tasks performed each month with examples of activities/projects realized, emphasizing the profile and specialization of the student.
 • Each section separated with a horizontal line needs to be filled in with the tasks performed during the internship. For each of the tasks described the supervisor marks which of the Educational Effects (EFEKTY KSZTAŁCENIA – EK) were realized within the task. For each section the supervisor marks at least one EK - EFEKT KSZTAŁCENIA, bearing in mind that all ten EK have to be realized in the course of the internship. The guidance for the choice of the EK provides the form with all ten EK described.
 • Each page of internship monthly record has to be confirmed by the company’s stamp (with the contact data) and the signature of the authorized person.

 

Internship evaluation forms

Please, attach to the individual internship record:

 • Form confirming student achievement of educational effects compatible with professional internship program – form for the proper faculty - filled in and confirmed by the internship supervisor.
 • Internship evaluation form – filled in by the student

ATTENTION! The completion of the internship must be confirmed in the Careers’ Service up to 14 days since the end of the internship!

Załączniki:
Pobierz plik (Dziennik praktyk_kierunek_grafika reklamowa i multimedia.docx)Dziennik praktyk_kierunek_grafika reklamowa i multimedia.docx
Pobierz plik (Dziennik praktyk_kierunek_psychologia.docx)Dziennik praktyk_kierunek_psychologia.docx
Pobierz plik (Dziennik praktyk_kierunek_skandynawistyka_studia filologiczno_biznesowe.docx)Dziennik praktyk_kierunek_skandynawistyka_studia filologiczno_biznesowe.docx
Pobierz plik (Dziennik praktyk_kierunek_zarządzanie.docx)Dziennik praktyk_kierunek_zarządzanie.docx
Pobierz plik (Dziennik praktyk_lingwistyka dla biznesu.docx)Dziennik praktyk_lingwistyka dla biznesu.docx
Pobierz plik (Dziennik praktyk_studia I i II stopnia_kierunek_filologia.docx)Dziennik praktyk_studia I i II stopnia_kierunek_filologia.docx
Pobierz plik (Dziennik praktyk_wersja anglojęzyczna _grafika reklamowa i multimedia.docx)Dziennik praktyk_wersja anglojęzyczna _grafika reklamowa i multimedia.docx
Pobierz plik (Dziennik praktyk_wersja anglojęzyczna_filologia I i II stopnia.docx)Dziennik praktyk_wersja anglojęzyczna_filologia I i II stopnia.docx
Pobierz plik (Dziennik praktyk_wersja anglojęzyczna_lingwistyka dla biznesu.docx)Dziennik praktyk_wersja anglojęzyczna_lingwistyka dla biznesu.docx
Pobierz plik (Dziennik praktyk_wersja anglojęzyczna_psychologia.docx)Dziennik praktyk_wersja anglojęzyczna_psychologia.docx
Pobierz plik (Dziennik praktyk_wersja anglojęzyczna_skandynawistyka_studia filologiczno_biznesowe.docx)Dziennik praktyk_wersja anglojęzyczna_skandynawistyka_studia filologiczno_biznesowe.docx
Pobierz plik (Dziennik praktyk_wersja anglojęzyczna_zarządzanie.docx)Dziennik praktyk_wersja anglojęzyczna_zarządzanie.docx
Pobierz plik (Formularz oceny praktykanta_biznes międzynarodowy_Załącznik3-1.docx)Formularz oceny praktykanta_biznes międzynarodowy_Załącznik3-1.docx
Pobierz plik (Formularz oceny praktykanta_grafika reklamowa i multimedia_Załącznik3-1.docx)Formularz oceny praktykanta_grafika reklamowa i multimedia_Załącznik3-1.docx
Pobierz plik (Formularz oceny praktykanta_grafika reklamowa i multimedia_Załącznik3-1.docx_wer_ang.docx)Formularz oceny praktykanta_grafika reklamowa i multimedia_Załącznik3-1.docx_wer_ang.docx
Pobierz plik (Formularz oceny praktykanta_lingwistyka dla biznesu_Załącznik3-1_.wer_ang.docx)Formularz oceny praktykanta_lingwistyka dla biznesu_Załącznik3-1_.wer_ang.docx
Pobierz plik (Formularz oceny praktykanta_lingwistyka w biznesie_Załącznik3-1.docx)Formularz oceny praktykanta_lingwistyka w biznesie_Załącznik3-1.docx
Pobierz plik (Formularz oceny praktykanta_psychologia_Załącznik3-1.docx)Formularz oceny praktykanta_psychologia_Załącznik3-1.docx
Pobierz plik (Formularz oceny praktykanta_psychologia_Załącznik3-1_wer_ang.docx)Formularz oceny praktykanta_psychologia_Załącznik3-1_wer_ang.docx
Pobierz plik (Formularz oceny praktykanta_skandynawistyka_Załącznik3-1.docx)Formularz oceny praktykanta_skandynawistyka_Załącznik3-1.docx
Pobierz plik (Formularz oceny praktykanta_skandynawistyka_Załącznik3-1_.wer_ang.docx)Formularz oceny praktykanta_skandynawistyka_Załącznik3-1_.wer_ang.docx
Pobierz plik (Formularz oceny praktykanta_studia I i II stopnia_filologia_Załącznik3-1.docx)Formularz oceny praktykanta_studia I i II stopnia_filologia_Załącznik3-1.docx
Pobierz plik (Formularz oceny praktykanta_studia w l i II stopnia_filologia_Załącznik3-1_.wer_ang.docx)Formularz oceny praktykanta_studia w l i II stopnia_filologia_Załącznik3-1_.wer_ang.docx
Pobierz plik (Formularz oceny praktykanta_zarządzanie.docx)Formularz oceny praktykanta_zarządzanie.docx
Pobierz plik (Formularz oceny praktykanta_zarządzanie_Załącznik3-1_.wer_ang.docx)Formularz oceny praktykanta_zarządzanie_Załącznik3-1_.wer_ang.docx
Pobierz plik (FORMULARZ OCENY PRAKTYKI_obowiązujący wszystkich studentów.doc)FORMULARZ OCENY PRAKTYKI_obowiązujący wszystkich studentów.doc
Pobierz plik (PRZYKŁADOWY OPIS ZADAŃ W DZIENNICZKU PRAKTYK_NAUCZYCIELSKA.pdf)PRZYKŁADOWY OPIS ZADAŃ W DZIENNICZKU PRAKTYK_NAUCZYCIELSKA.pdf