Jednym z ważniejszych elementów przygotowania absolwentów do rynku pracy są praktyki zawodowe i staże. Dają one studentom szansę sprawdzenia w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności oraz poznania na żywo środowiska pracy. Nierzadko są też okazją dla pracodawcy do poznania studenta i potem … zatrudnienia go.

„Udział w programie stażowym może być pierwszym krokiem do kariery w wymarzonym zawodzie. To pewny sposób na zaprezentowanie swoich możliwości i umiejętności na rynku pracy. Jeżeli chce się zostać zauważonym to staż jest do tego idealną okazją. Cieszę się, że dostałam i wykorzystałam taką szansę.”

Natalia Karkoszka, absolwentka Wyższej Szkoły Europejskiej, kierunku stosunki międzynarodowe: stażystka a od 1 grudnia 2010 r. pracownik Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

OBOWIĄZKOWE PRAKTYKI STUDENCKIE

 • Studenci Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie studiów pierwszego stopnia w formie stacjonarnej zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej.
 • Studenci Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie studiów pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej, rozpoczynający naukę od roku akademickim 2012/2013, zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej.
 • Studenci studiów drugiego stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, nie mają obowiązku odbywania praktyki zawodowej, z wyjątkiem studentów na kierunku Filologia, specjalność Filologia angielska, specjalność nauczycielska.

1. Studenci studiów pierwszego stopnia:

 • rozpoczynający naukę w roku akademickim 2009/2010, 2010/2011 na kierunkach: Bezpieczeństwo narodowe i Stosunki międzynarodowe – zobowiązani są do odbycia 240 godzin praktyki zawodowej,
 • rozpoczynający naukę w roku akademickim 2009/2010, 2010/2011 na kierunku: Filologia, specjalność Filologia angielska – zobowiązani są do odbycia 320 godzin praktyki zawodowej,
 • rozpoczynający naukę od roku akademickiego 2011/2012 na kierunku Zarządzanie zobowiązani są do odbycia 3 miesięcznej praktyki zawodowej w wymiarze 240 godzin.
 • rozpoczynający naukę od roku akademickiego 2011/2012 na kierunku Filologia, specjalność Filologia angielska – zobowiązani są do odbycia 3 miesięcznej praktyki zawodowej w wymiarze 320 godzin.
 • rozpoczynający naukę w roku akademickim 2011/2012, 2012/2013 na kierunku Zarządzanie mogą rozpocząć praktykę zawodową nie wcześniej niż po uzyskaniu zaliczenia 4 oraz wpisu na 5 semestr studiów.

2. Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku Filologia, specjalność Filologia angielska, specjalność nauczycielska – zobowiązani są do odbycia 150 godzin praktyki zawodowej polegającej na:

 • nauczaniu osób dorosłych w szkołach gimnazjalnych (nie więcej niż 75 godzin) i w szkołach ponadgimnazjalnych (nie mniej niż 75 godzin),
 • lub w szkołach ponadgimnazjalnych – 150 godzin,
 • lub nauczaniu osób dorosłych w szkołach językowych posiadających akredytację ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego i/lub certyfikat jakości – 150 godzin.

3. Studenci studiów drugiego stopnia

na kierunku filologia –lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielska – zobowiązani są do odbycia 150 godzin praktyki zawodowej.

WSE przez lata funkcjonowania wypracowała specjalny system odbywania praktyk we współpracy z firmami i organizacjami, gwarantujący dobór miejsca praktyki zgodny z zainteresowaniami studenta oraz odpowiedni poziom ich realizacji. W ramach tego systemu zapewniamy:

 • opiekę nad praktykami studenckimi pełnią pracownicy Biura Karier,
 • grono firm i instytucji przyjmujących studentów na praktyki jest na bieżąco poszerzane, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb każdego kierunku kształcenia a nawet każdej specjalności. Na naszej liście praktykodawców znajdują się wiodące w kraju firmy, instytucje i organizacje,
 • dobór miejsca praktyki odbywa się indywidualnie dla każdego studenta, uwzględniając jego kierunek studiów, zainteresowania i predyspozycje, spośród obszernej listy firm, instytucji i organizacji, z którymi współpracuje uczelnia; istnieje też możliwość realizacji praktyki w miejscu wskazanym przez studenta,
 • studenci, którzy nie potrafią do końca określić swoich preferencji co do praktyk, mogą skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w ramach indywidualnych spotkań,
 • WSE prowadzi monitoring praktyk studenckich, dbając by były one wartościowe zarówno dla studenta, jak i firmy przyjmującej studenta na praktykę; sam przebieg praktyki regulowany jest umową z pracodawcą i regulaminem praktyk.